Reklamacije

Za proizvode kupljene u online prodavnici, prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira provjerite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih fizičkih oštećenja, paket ne bi trebalo da preuzmete.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas kontaktirate najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke.

Ako Vam je isporučena neodgovarajuća ili oštećena roba, istu možete vratiti u roku od 24 sata po prijemu robe. Roba mora biti nekorištena, neoštećena i u originalnoj ambalaži. Cijeli iznos kupovine će Vam se vratiti putem poštanskog naloga ili ličnog bankovnog računa (naznačite ga pri povratu robe) najkasnije u roku od 15 dana od povrata robe. Kupac je dužan snositi troškove koji nastanu pri povratu predmeta kupovine.

U slučaju reklamacije, potrebno je da nas kontaktirate putem e-mail adrese info@cnc-centar.ba ili putem telefona 033 835 833, kako biste dobili daljnje upute. Obavezno je da sačuvate račun, koji se prilaže uz reklamacioni list koji ćete dobiti.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, odgovorit ćemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavijestiti Vas o daljnjem postupanju. Rok za rješavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

Važna napomena

Kupac naručene robe, prema prethodno navedenim uslovima, istu ne može vratiti u slučaju:

·       ako je otvoren sigurnosni pečat ili je roba otpakovana iz originalne ambalaže,

·       ako je proizvod izrađen u skladu sa upustvima korisnika i prilagođen njegovim potrebama.

Solar ing d.o.o. nije dužan prihvatiti robu, ako je ista uništena, pokvarena, ako su izgubljeni dijelovi ili se količina smanjila, osim ako je bila u istom takvom stanju kod prijema, a kupac/naručitelj je o tome obavijestio vlasnika trgovine ili dostavljača robe.

Također, Solar ing d.o.o. neće prihvatiti robu ukoliko prethodno nije dogovoren povrat sa kupcem i obrazloženi razlozi povrata. Račun MORA biti priložen uz robu.

Kupac je dužan snositi SVE troškove koji nastanu pri povratu predmeta kupovine.

Shopping Cart